Zināšanas

Naudas vērtība

Efektivitāte

REGLAMENTS

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. punkts. Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesa

(1) Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesa (turpmāk tekstā – šķīrējtiesa) ir šķīrējtiesa, kas darbojas pastāvīgi un ir izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto strīdu izšķiršanu.

(2) Šķīrējtiesa darbojas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma D daļu "Šķīrējtiesa", citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kas attiecas uz šķīrējtiesas darbību un šķīrējtiesas reglamentu.

(3) Šķīrējtiesas dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesa”, reģ.Nr.40003743101.

(4) Šķīrējtiesas nosaukums angļu valodā – Arbitration Court of Vidzeme District šķīrējtiesas nosaukums vācu valodā – Schlichtungsgericht von Vidzeme Viertel šķīrējtiesas nosaukums krievu valodā – Третейский суд Видземского предместья.

2. punkts. Strīda izšķiršanā piemērojamās procesuālās normas

(1) Šķīrējtiesai saistošas ir Civilprocesa likuma D daļā noteiktās procesuālās normas, kā arī procesuālās normas, kas noteiktas ar citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem, starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kurās piedalās Latvijas Republika, šo reglamentu un pušu vienošanos.

(2) Šķīrējtiesas procesu regulē procesuālās normas, kas ir spēkā strīda izšķiršanas, atsevišķu procesuālo darbību izdarīšanas vai šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanas laikā.

3. punkts. Strīda izšķiršanā piemērojamās materiālo tiesību normas

(1) Izšķirot strīdu, šķīrējtiesa vadās pēc tām tiesību normām un darījumu paražām, par kuru piemērošanu puses ir vienojušās, ciktāl tāda pušu vienošanās nav pretrunā Latvijas Republikas Civillikuma 19., 24. un 25.pantu noteikumiem.

(2) Ja puses nav vienojušās par to, pēc kādiem likumiem vai kādām darījumu paražām apspriežamas to savstarpējās attiecības, vai šķīrējtiesa atzinusi šādu vienošanos par spēkā neesošu, pušu tiesiskajām attiecībām piemērojamās tiesību normas nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma Ievada noteikumiem.

4. punkts. Šķīrējtiesā izšķiramie strīdi

Šķīrējtiesa ir tiesīga izšķirt jebkuru civiltiesisku strīdu, ja puses vienojušās par šī strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā un, ja strīds nav pakļauts ekskluzīvai tiesu jurisdikcijai.

5. punkts. Šķīrējtiesas darba organizācija

(1) Šķīrējtiesas darbu vada šķīrējtiesas priekšsēdētājs, kas veic šķīrējtiesas reglamentā noteiktās funkcijas, lai pārraudzītu un nodrošinātu šķīrējtiesas darbību, kā arī šķīrējtiesas sastāva izveidošanu un tā darbību.

(2) Gadījumos, kad šķīrējtiesas priekšsēdētājs prombūtnes, veselības stāvokļa vai jebkādu citu iemeslu dēļ nevar pildīt reglamenta 5.punkta 1.apakšpunktā norādītos pienākumus, tos viņa vietā pilda šķīrējtiesas priekšsēdētāja vietnieks, kuram ir tādas pašas tiesības un pienākumi kādas reglamentā noteiktas šķīrējtiesas priekšsēdētājam.

(3) Strīdu izšķiršana mutvārdu procesā norit Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesas telpās Rīgā, Hospitāļu ielā 36-4.