Zināšanas

Naudas vērtība

Efektivitāte

MAKSA

Prasības summa Tiesvedības maksa Šķīrējtiesnešu honorārs, ja strīdu izšķir:
Viens šķīrējtiesnesis Vairāki šķīrējtiesneši (par katru)
EUR 1000 10% no summas, bet ne mazāk kā EUR 50 EUR 50 EUR 50
No EUR 1001 līdz EUR 7000 EUR 120 +2% no summas, kas pārsniedz EUR 1000 EUR 100 EUR 80
No EUR 7001 līdz EUR 25000 EUR 200 +1% no summas, kas pārsniedz EUR 7000 EUR 200 EUR 160
No EUR 25001 līdz EUR 150000 EUR 400 + 0,8% no summas, kas pārsniedz EUR 25000 EUR 500 EUR 300
No EUR 150001 līdz EUR 700000 EUR 1000 +0,3 % no summas, kas pārsniedz EUR 150000 EUR 750 EUR 500
No EUR 700001 līdz EUR 1400000 EUR 2200 + 0,1 % no summas, kas pārsniedz EUR 700000 EUR 1200 EUR 700
Virs EUR 1400000 EUR 3200+ 0,05 % no summas, kas pārsniedz EUR 1400000 EUR 2000 EUR 1000
Prasībās, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē EUR 200 EUR 1500 EUR 100


  1. 1. Tiesvedības maksa un šķīrējtiesnešu atlīdzības summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ceļot prasību prasītājam ir pienākums papildus veikt pievienotās vērtības nodokļa samaksu atbilstoši likumā noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei.
  2. 2. Ceļot prasību vai pretprasību papildus tabulā norādītajam, prasītājam jāveic EUR 20 samaksa, ja lietā ir divi vai vairāki atbildētāji un/vai lietas dalībniekam norādīta papildus adrese korespondences nosūtīšanai. Tāpat, papildus tabulā norādītajam, prasītājam jāveic EUR 20 samaksa, ja korespondence lietas dalībniekam nosūtāma ārpus Latvijas Republikas robežām. Ceļot prasību vai pretprasību prasītājam ir pienākums papildus veikt pievienotās vērtības nodokļa samaksu atbilstoši likumā noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei
  3. 3. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, šķīrējtiesā jāiemaksā atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 70 apmērā. Šķīrējtiesas sēdes ilgumam pārsniedzot 3 (trīs) stundas, tiek noteikta papildus atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 20 par katru nākamo stundu.
  4. 4. Par dokumentu un lietas materiālu kopiju izgatavošanu iekasējama kancelejas nodeva EUR 1 par vienu lappusi.
  5. 5. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma atbilstoši zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās pakalpojumu vērtības tāmes.
  6. 6. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas iestādes sastādītā pakalpojumu vērtības tāmes.
  7. 7. Šķīrējtiesneša (-u) ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša (-u) iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.