Zināšanas

Mūsu šķīrējtiesneši ir pieredzējuši tiesību speciālisti, kas ne tikai veiksmīgi praktizē, bet arī aktīvi piedalās normatīvo aktu izstrādē.

Naudas vērtība

Iesniedzot prasības pieteikumu pie mums Jūs ietaupat ne tikai laiku, bet arī naudu, jo izmaksas ir zemākas nekā valsts tiesā.

Efektivitāte

Mēs strīdu izšķiram ne tikai ātri, bet arī kvalitatīvi. Mūsu spriedumi ir taisnīgi un izpildāmi!

PAR MUMS

Daudzi uzņēmumi ir saskārušies ar situāciju, kad kāds no sadarbības partneriem ilgstoši kavē savu saistību izpildi. Pārrunas vairs nav efektīvas, uzņēmums cieš zaudējumus un vadība pieņem lēmumu vērsties pret parādnieku tiesā. Šobrīd, kad Latvijas Republikā vispārējās jurisdikcijas tiesas ir pārslogotas, un lietu izskatīšana ievelkas līdz pat vairākiem gadiem, ļoti aktuāla ir iespēja civiltiesiskos strīdus izskatīt šķīrējtiesās. Tās sevi ir pierādījušas, kā kompetentas un objektīvas strīdu izskatīšanas instances. Šķīrējtiesas ir atzītas par alternatīvu strīdu izšķiršanas veidu.

Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesa dibināta 2005.gada 26.maijā. Jau šķīrējtiesas dibināšanas pirmsākumos šķīrējtiesa spēja pulcināt profesionāļus un izveidoja stabilu un nemainīgu šķīrējtiesnešu komandu. Šo gadu laikā šķīrējtiesnešu skaits Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesā tikai nedaudz ir pieaudzis. Tas liecina par šķīrējtiesas komandas saliedētību un stabilitāti, kā stingru pamatu, kas sekmē šķīrējtiesas darbību un izaugsmi.

Savas darbības pirmsākumos šķīrējtiesas darbs bija gana spraigs, jo bija nepieciešams iemantot ne tikai klientu uzticību, bet arī panākt šķīrējtiesas atpazīstamību tik daudzu desmitu un pat simtu citu šķīrējtiesu vidū.

Skat, jau pavisam drīz varēsim atskatīties uz šķīrējtiesas darbības pirmo gadu desmitu. Šis ir laiks, kad varam atskatīties un izvērtēt paveikto un ar gandarījumu teikt, ka esam godam strādājuši un mūsu darbu klienti novērtē.

ŠĶĪRĒJTIESAS PRIEKŠROCĪBAS

Minimāli strīdu izskatīšanas termiņi

Vispārējās jurisdikcijas tiesas ir pārslogotas un lietu izskatīšana ievelkas pat vairākus gadus. Šķīrējtiesa lietas izskata tikai vienā instancē un tiesvedība ilgs aptuveni četras nedēļas, tādējādi nodrošinot operatīvu strīda izskatīšanu

Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas, un personas, kas nepiedalās lietā, tajā var būt klāt tikai tad, ja puses tam piekrīt. Tāpat, šķīrējtiesa arī nepublisko informāciju par izskatāmām lietā un pieņemtajiem nolēmumiem. Šķīrējtiesai ir pienākums nodot lietas materiālus vispārējās jurisdikcijas tiesai, ja ir šāds pieprasījums no tiesas izlemjot jautājumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma izpildei.

Procesa izmaksas līdzvērtīgas valsts tiesas izmaksām

Vidzemes priekšpilsētas šķīrējtiesa piedāvā optimālāko tiesvedības maksu visā Latvijā, kas ir pat zemāka nekā vispārējās jurisdikcijas tiesā, tai pat laikā saglabājot augsto strīdu izšķiršanas kvalitāti.

Valodas un vietas izvēle

Atšķirībā no vispārējās jurisdikcijas tiesas, puses, kas vienojušās strīdu nodot izšķiršanai šķīrējtiesā, var vienoties par tā izskatīšanas kārtību, tostarp, nosakot kādā valodā un kurā vietā notiks strīda izšķiršana. Bez tam, puses var vienoties arī par procesa (mutisks vai rakstveida process) norisi.

Šķīrējtiesneša izvēle

Pretēji vispārējās jurisdikcijas tiesā pastāvošajai kārtībai, šķīrējtiesas procesā pusēm ir tiesības izvēlēties šķīrējtiesnesi, kas izšķirs pušu starpā pastāvošo strīdu.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami

Atšķirībā no vispārējās jurisdikcijas tiesas, šķīrējtiesā strīda izskatīšana nenotiek vairākās instancēs, līdz ar to, šķīrējtiesas nolēmumam ir likuma spēks un tas ir jāizpilda.